Aktualności

Temat: Kompetencje rady sołeckiej
wpis dodano: 2020-06-01, admin, żródło strony: Grzawa.eu

Rada sołecka nie ma uprawnień do samodzielnego działania i może być określana wyłącznie jako podmiot o uprawnieniach doradczych oraz opiniodawczych. Rada sołecka nie podejmuje uchwał o skorzystaniu ze środków prawnych przysługujących sołectwu jako ewentualnej stronie w postępowaniu administracyjnym, nie dysponuje też kompetencją do organizowania wykonania takiej uchwały i do reprezentowania sołectwa na zewnątrz. Nie oznacza to, iż rada sołecka nie może posiadać żadnych kompetencji wspierających działanie organów gminy czy jednostki pomocniczej.
Zakaz dotyczy jedynie przenoszenia na radę sołecką kompetencji należących do organów sołectwa lub gminy. Nie jest jednak wyłączone przyznawanie radzie sołeckiej kompetencji o charakterze uzupełniającym wobec uprawnień organów gminy, jak np. przygotowywania projektów aktów prawnych zebrania wiejskiego i sołtysa. Przygotowanie projektu nie stanowi bowiem rozstrzygnięcia w sprawie.

Prawo w praktyce
Poniżej proponowane zapisy w statucie sołectwa, dotyczące określenia kompetencji rady sołeckiej.
1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z 7 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje przewodniczący wybrany na pierwszym zebraniu przez radę sołecką, spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Przewodniczący rady sołeckiej wyznacza swojego zastępcę spośród członków rady sołeckiej.
5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
· wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii,
· ustalanie porządku obrad zebrania wiejskiego,
· zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
· występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy ...,
· utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. O terminie posiedzenia rady sołeckiej sołtys zawiadamia przewodniczącego rady sołeckiej.
8. Przewodniczący rady sołeckiej zawiadamia o terminie posiedzenia pozostałych członków rady sołeckiej.
9. Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniach rady sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.

wróć............

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Ostatnio dodane:

Wiadomości Grzawa
* Wyniki konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2020.
data wpis: 2020-07-06 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
data wpis: 2020-06-16 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Awarię urządzenia melioracyjnego można zgłosić za pomocą naszej strony Grzawa.eu
data wpis: 2020-02-21 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Składka członkowska w roku 2020 - Spółka Wodna
data wpis: 2020-02-19 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu
* Fundusz sołecki na rok 2020
data wpis: 2019-09-26 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu

Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook