Rada Gminy w Miedźnej

Zaproszenie na obrady XLIX sesji Rady Gminy Miedźna
wpis dodano 17.03.2018, admin

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLIX sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się we wtorek, 24 kwietnia 2018r. o godz.14:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Miedźna:

1. Otwarcie XLIX sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XLIX sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XLVIII z dnia 27 marca 2018r.

4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Miedźna.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/49 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
Projekt B/49 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miedźna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Projekt C/49 w sprawie podziału Gminy Miedźna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Projekt D/49 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Projekt E/49 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.
Projekt F/49 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna.
Projekt G/49 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2019.
Projekt H/49 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w Gminie Miedźna.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad XLIX sesji.

źródło strony: Miedzna.pl 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook