Ogłoszenia

* Plac zabaw otwarty
data wpis: 2020-06-01 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-07-31


więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Kompetencje rady sołeckiej
data wpis: 2020-06-01 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-12-31

Rada sołecka nie ma uprawnień do samodzielnego działania i może być określana wyłącznie jako podmiot o uprawnieniach doradczych oraz opiniodawczych. Rada sołecka nie podejmuje uchwał o skorzystaniu ze środków prawnych przysługujących sołectwu jako ewentualnej stronie w postępowaniu administracyjnym, nie dysponuje też kompetencją do organizowania wykonania takiej uchwały i do reprezentowania sołectwa na zewnątrz. Nie oznacza to, iż rada sołecka nie może posiadać żadnych kompetencji wspierających działanie organów gminy czy jednostki pomocniczej.
Zakaz dotyczy jedynie przenoszenia na radę sołecką kompetencji należących do organów sołectwa lub gminy. Nie jest jednak wyłączone przyznawanie radzie sołeckiej kompetencji o charakterze uzupełniającym wobec uprawnień organów gminy, jak np. przygotowywania projektów aktów prawnych zebrania wiejskiego i sołtysa. Przygotowanie projektu nie stanowi bowiem rozstrzygnięcia w sprawie.

Prawo w praktyce
Poniżej proponowane zapisy w statucie sołectwa, dotyczące określenia kompetencji rady sołeckiej.
1. Sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Rada sołecka składa się z 7 osób.
3. Pracami rady sołeckiej kieruje przewodniczący wybrany na pierwszym zebraniu przez radę sołecką, spośród jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Przewodniczący rady sołeckiej wyznacza swojego zastępcę spośród członków rady sołeckiej.
5. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:
· wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii,
· ustalanie porządku obrad zebrania wiejskiego,
· zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
· występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy ...,
· utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. O terminie posiedzenia rady sołeckiej sołtys zawiadamia przewodniczącego rady sołeckiej.
8. Przewodniczący rady sołeckiej zawiadamia o terminie posiedzenia pozostałych członków rady sołeckiej.
9. Na zaproszenie sołtysa w posiedzeniach rady sołeckiej mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, radni Rady mieszkający na obszarze sołectwa.


więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Fundusz sołecki na rok 2020
data wpis: 2019-09-26 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-12-31

Podczas zebrania w dniu 24 września 2019 roku zostały podzielone środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020:
1. Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 5.000 zł
2. Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby sołectwa – 5.000 zł
3. Zakup sprzętu gastronomicznego – warniki i termosy na potrzeby sołectwa – 1.000 zł
4. Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedźnej – 5.000 zł
5. Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich – 13.716,30 zł

więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

obecny sołtys

Sołtys Grzawy - kadencja 2019-2023
wpis dodano: 14.03.2018
W dniu 12 marca 2019 roku p.Barbara Maroszek zostaje wybrana na kolejną kadencję sołtysem sołectwa Grzawa. Kadencja potrwa 4 rok (do 2023 roku).

Dane kontaktowe...........


Sołtys Grzawy - kadencja 2018-2019
wpis dodano: 14.03.2018
W dniu 13 marca 2018 roku p.Barbara Maroszek zostaje wybrany sołtysem sołectwa Grzawa. Kadencja potrwa 1 rok (do 2019 roku).


Wybory sołtysa 2018
wpis dodano: 13.03.2018
13 marca 2018 roku w Domu Socjalnym w Grzawie odbyło się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania był wybór sołtysa po rezygnacji Marcina Sosny z tej funkcji. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołtysem wybrany została p. Barbara Maroszek dotychczasowa radna sołectwa Grzawa.

Poprzedni sołtysi

Marcin Sosna stanowisko sołtysa Grzawy objął po Marii Mice. Ta pełniła tę funkcję formalnie od 1970 roku, a w praktyce — już od 1967, kiedy zaczęła zastępować na tym stanowisku swojego teścia. Zrezygnowała w roku 2013. Na czele sołectwa była więc niemat pół wieku!Artykuł - podsumowanie 1 roku pracy
żródło: Gminne Sprawy 1/2015 - autor: Ada Krasoń , data: styczeń 2015Kontakt
Drodzy Mieszkańcy, wszelkie sprawy i problemy można zgłaszać do mnie również drogą elektroniczną, na adres:   soltys@grzawa.eu       więcej....


Rada sołecka


Zebrania wiejskie


Fundusz sołecki      czytaj więcej.....


Protokoły z zebrań


Warto wiedzieć

Kompetencje sołtysa
- reprezentuje sołectwo na zewnątrz;
- przewodniczy radzie sołeckiej;
- zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom;
- bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w imieniu sołectwa;
- podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego;
- sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania mieniem;
- występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje zwykłego zarządu;
- może występować przed Sądem na zasadzie posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej;
- podejmuje określone przepisami, zadania wynikające z przepisów szczególnych;
- współdziała z organami Państwowej Inspekcji sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi;
- współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki;
- współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej;
- na podstawie uchwały rady pobiera podatki lokalne;
- korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;
- sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:


Poleć naszą stronęWioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook