Ogłoszenia

* Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Grzawie - 24.09.2019
data wpis: 2019-09-26 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-10-30

Grzawa, 24.09.2019
PROTOKÓŁ
z Zebrania Wiejskiego mieszkańców Sołectwa Grzawa
przeprowadzonego w dniu 24.09.2019

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie porządku obrad zebrania i jego przyjęcie.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców z dnia 12.03.2019 r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie
- zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok 2019
- uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1
W pierwszym terminie zebrania nie uzyskano quorum mieszkańców sołectwa Grzawa, wobec czego Sołtys zarządziła drugi termin Zebrania Wiejskiego – zgodnie ze statutem sołectwa – po upływie 15 minut. Po tym czasie zebranie zostało otwarte przez sołtys – p. Barbarę Maroszek, która przywitała mieszkańców obecnych na zebraniu oraz wójta p.  Jana Słoninkę oraz Martę Kubik – inspektor UG Miedźna z Biura Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.

Ad. 2
W związku z drugim terminem, stwierdzono prawomocność obrad.
Ad. 3
Przewodniczącym zebrania został p. Adam Wojtala.
Na sekretarza zebrania wybrano p. Zbigniew Pudełko.
Ad 4.
W Komisji Uchwał Wniosków zasiedli: p. Izabela Moroń, p. Anna Kempka oraz p. Eleonora Morkisz.
Ad. 5
Sołtys p. Barbara Maroszek przedstawiła porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 6
Protokół z poprzedniego zebrania tj. z dnia 12.03.2019 r. przyjęto jednogłośnie bez odczytywania.
Ad. 7
Przedstawiono następujące propozycje zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w roku 2020:
- Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 5.000 zł
- Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby sołectwa – 5.000 zł
- Zakup sprzętu gastronomicznego – warniki i termosy na potrzeby sołectwa – 1.000 zł
- Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedźnej – 5.000 zł
- Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich – 13.716,30 zł
Pani Joanna Reizner-Śleziak zabrała głos ws czyszczenia rowu wzdłuż jej posesji przy drodze powiatowej.
Wójt przedstawił plany remontu ul. Wiejskiej w 2020 roku, poinformował o staraniach w ZDW w Katowicach w sprawie powstania ścieżki rowerowej wzdłuż DW 933 od granicy z Gminą Pszczyna do skrzyżowania przy budynku UG Miedźna. Przypomniał również o trwającej do 30 września br. akcji: „Chcesz oddawać popiół? Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik!” koordynowanej przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Miedźna.
Marta Kubik przedstawiła procedury jakie będą przeprowadzanie w związku z sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęcie prac planowane jest w przyszłym roku.

Ad. 8
Jednogłośnie przyjęto uchwałę ws. zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na rok 2019.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę ws. przyznania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 w kwocie 29.713,30 zł
Ad. 9
W wolnych wnioskach P. Renata Pisarek zwróciła się do Wójta o zakup klimatyzatora do Domu Socjalnego do pomieszczenia kuchennego – tzw. „mała salka”.
Przedstawiono propozycję zmiany przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w roku 2019 w następujący sposób: Zadanie pod nazwą: Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa
w kwocie 7.500 zł będzie kosztowało 6.000 zł, z pozostałych środków zaproponowano zakup gadżetów promocyjnych sołectwa lub bożonarodzeniowych ozdób świątecznych. Mieszkańcy zadecydowali o zakupie ozdób świątecznych.

Ad. 10
Przewodniczący zamknął zebranie. Sołtys p. Barbara Maroszek podziękowała za obecność mieszkańcom sołectwa oraz obecnym na nim gościom.

więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Fundusz sołecki na rok 2020
data wpis: 2019-09-26 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2020-12-31

Podczas zebrania w dniu 24 września 2019 roku zostały podzielone środki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020:
1. Dofinansowanie Dożynek Sołeckich – 5.000 zł
2. Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby sołectwa – 5.000 zł
3. Zakup sprzętu gastronomicznego – warniki i termosy na potrzeby sołectwa – 1.000 zł
4. Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w Miedźnej – 5.000 zł
5. Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich – 13.716,30 zł

więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

* Ruszył remont odwodnienia ul.Wiejskiej w Grzawie
data wpis: 2019-09-11 , dodał: admin - admin (at) grzawa.eu 2019-11-01

W dniu dzisiejszym ruszyły prace związane z remontem odwodnieniem ul.Wiejskiej w Grzawie na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. W ramach prac naprawione zostaną mostki dojazdowe do posesji, przepusty wzdłuż drogi powiatowej oraz wyczyszczony zostanie rów wzdłuż tej drogi.
Wszelkie uwagi oraz wnioski można zgłaszać bezpośrednio u p. sołtys Barbary Maroszek.
więcej.........
żródło strony: Grzawa.eu

obecny sołtys

Sołtys Grzawy - kadencja 2019-2023
wpis dodano: 14.03.2018
W dniu 12 marca 2019 roku p.Barbara Maroszek zostaje wybrana na kolejną kadencję sołtysem sołectwa Grzawa. Kadencja potrwa 4 rok (do 2023 roku).

Dane kontaktowe...........


Sołtys Grzawy - kadencja 2018-2019
wpis dodano: 14.03.2018
W dniu 13 marca 2018 roku p.Barbara Maroszek zostaje wybrany sołtysem sołectwa Grzawa. Kadencja potrwa 1 rok (do 2019 roku).


Wybory sołtysa 2018
wpis dodano: 13.03.2018
13 marca 2018 roku w Domu Socjalnym w Grzawie odbyło się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania był wybór sołtysa po rezygnacji Marcina Sosny z tej funkcji. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołtysem wybrany została p. Barbara Maroszek dotychczasowa radna sołectwa Grzawa.

Poprzedni sołtysi

Marcin Sosna stanowisko sołtysa Grzawy objął po Marii Mice. Ta pełniła tę funkcję formalnie od 1970 roku, a w praktyce — już od 1967, kiedy zaczęła zastępować na tym stanowisku swojego teścia. Zrezygnowała w roku 2013. Na czele sołectwa była więc niemat pół wieku!Artykuł - podsumowanie 1 roku pracy
żródło: Gminne Sprawy 1/2015 - autor: Ada Krasoń , data: styczeń 2015Kontakt
Drodzy Mieszkańcy, wszelkie sprawy i problemy można zgłaszać do mnie również drogą elektroniczną, na adres:   soltys@grzawa.eu       więcej....


Rada sołecka


Zebrania wiejskie


Fundusz sołecki      czytaj więcej.....


Protokoły z zebrań


Warto wiedzieć

Kompetencje sołtysa
- reprezentuje sołectwo na zewnątrz;
- przewodniczy radzie sołeckiej;
- zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom;
- bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w imieniu sołectwa;
- podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego;
- sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania mieniem;
- występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje zwykłego zarządu;
- może występować przed Sądem na zasadzie posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej;
- podejmuje określone przepisami, zadania wynikające z przepisów szczególnych;
- współdziała z organami Państwowej Inspekcji sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi;
- współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki;
- współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej;
- na podstawie uchwały rady pobiera podatki lokalne;
- korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;
- sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój Nick:

Twój Komentarz:
Wioski w internecie - strony internetowe wiosek - Grzawa
 
Wysuwany Like Box - www.blog.klocus.pl
facebook