Zebranie wiejskie - 29.09.2016


Porz筪ek zebrania wiejskiego mieszka馽體 so砮ctwa Grzawa w dniu 29 wrze渘ia 2016 r.
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszka馽體 i go渃i.
2. Stwierdzenie prawomocno渃i zebrania.
3. Przedstawienie porz筪ku zebrania i jego przyj阠ie.
4. Wyb髍 Przewodnicz筩ego i Sekretarza zebrania.
5. Wyb髍 Komisji Uchwa i Wniosk體.
6. Przyj阠ie protoko硊 z poprzedniego zebrania mieszka馽體 z dnia 15 marca 2016 r.
7. Okre渓enie zada do wniosku o przyznanie 渞odk體 z funduszu so砮ckiego na rok
bud縠towy 2017 Dyskusja
8. Podj阠ie uchwa硑 w sprawie:
- zmiany uchwa硑 w sprawie funduszu so砮ckiego na rok 2016
- uchwalenia wniosku o przyznanie 渞odk體 z funduszu so砮ckiego na rok 2017
9. Wolne wnioski.
10. Zamkni阠ie zebrania.